Mantıksal/Matematiksel Zeka Oyunları

Matematiksel Zeka Oyunları  ile rakamların dünyasına yolculuk yapıyor, matematiğin sevilmeyen bir ders olma tabusunu oyunlaştırma stratejisi ile değiştiriyoruz. 

Soyut işlemler içerisinde yer alan matematiğin RitimUS oyunlarıyla somut hale getirilmesi hiç şüphesiz bu öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır.

Uzamsal/Görsel Zeka Oyunları

Görsel Zeka Oyunları ile çocukların fotografik hafıza becerilerini geliştirmesine olanak sağlayan bir oyun sunuyoruz. Fotografik hafıza becerileri ile zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyoruz.

Bilgi çağında hızlı bilgi akışı içerisinde birey için önemli olan verilerin alınmasına yönelik zihin süreçlerinin çalışmasıdır. Bu amaçla görsel hafıza becerilerini geliştiriyoruz. 

Dilbilimsel/Sözel Zeka Oyunları

Sözel Zeka Oyunları kelimeler, cümleler, konuşma ve anlama, çıkarım yapma yetilerini içerir. Kelime oyunları, harf sıralamalar, söyleneni ya da yazanı anlayarak problem çözme gerektiren oyunlar ile ilişkili olarak öğrencilerin sözel zekalarının gelişmesine hizmet eder.  

İyi bir sözel zekaya sahip bireylerin toplumda kendini daha iyi ifade ettiği, iletişimlerinin daha kuvvetli olduğu görülmüştür.

Armonik/Ritmik Zeka Oyunları

Ritimler, notalar, sesler, armoniler içerir. Ritim yakalama, ses hafızası, nota eşleme, armoni eşleme, ritim tekrarı gerektiren oyunlar bu zeka türü ile bağlantılıdır.

Öğrencileri geleceğe hazırlamak adına geliştirdiğimiz Ritmik Zeka Oyunları ile duyduğunu doğru anlamalarını, doğru yorumlamalarını ve olumlu dönüt vermelerini sağlayacak egzersizler sunuyoruz.

Kinestetik Zeka Oyunları

Vücut koordinasyonu ve kas hareketi içerir. Dans, el işi, kağıt katlama, el becerisi gerektiren oyunlar bu zeka türü ile bağlantılıdır.

Bu oyunlar sayesinde gelişim çağında bulunan ve ince motor becerileri gelişmeye başlayan öğrencilerin kinestetik zekalarına katkı sunmaktayız.

Yaratıcı/İnovatif Çözümleme Oyunları

Problemde sorun kompleks biçimde ortaya konulmuş, kullanıcının problem öğelerini yaratıcı biçimde kullanarak sorunu çözmesi beklenmektedir.

Yeni dünya olaylara yeni bakış açıları getirmeyi başarabilen bireyleri daha değerli kılmaktadır. Biz de oyunlarımız ile bu becerilere sahip olmasını sağlamak adına özel egzersizler hazırladık.

Analitik/Çözümleme Oyunları

Problemde sorun açık biçimde ortaya konulmuş, kullanıcının temel mantık ilişkileri kurarak sorunu çözmesi beklenmektedir.

Analitik çözümleme becerisine sahip bireyler karşılaştıkları en karmaşık problemlere dahi çözüm üretebilmekte, bir işe başlamadan önce o işle alakalı zihin şeması çizmeyi başarabilmektedir.

Yanal Düşünme/Çözümleme Oyunları

Problemde sorun ve çözüm doğrudan birbirine bağlı değildir. Kullanıcının aradaki elementleri belirleyerek sorun ile çözümü bağlaması ve problemi bu şekilde çözmesi beklenmektedir.

Disiplinler arası düşünme becerisi olarak da ifade edebileceğimiz yanal düşünme farklı bilim dallarından istifade etmeyi gerektirir.

Adaptif/Esnek Çözümleme Oyunları

Problem farklı çevrelerde, farklı ortamlarda değişim gösteren, farklı çözüm kümelerine sahip bir problemdir. Kullanıcının ortamı, çevreyi değerlendirerek problemi önce doğru şekilde adapte etmesi ve çözmesi beklenmektedir.

Bu sayede öğrencilerin problem çözme becerisi kazanmalarına yönelik oyun içerikleri hazırlayarak hayata karşı daha olumlu bakabilen bir anlayış geliştirmelerini istiyoruz.

Öğrenmeye Dayalı Çözümleme Oyunları

Öncelikle kullanıcıya problem olmayan ortamlar sunulur. Kullanıcının bu ortamları incelemesine izin verilir. Sonra ortamdan bir eleman eksiltilerek ya da ortamdaki bir eleman değiştirilerek bir problem yaratılır. Kullanıcının ortamdan edindiği bilgilere dayanarak bu problemi çözmesi beklenir.

Bilginin kişilerden ve ortamlardan bağımsız olarak her yerden edinebildiği bu dönemde öğrenme becerilerinin geliştirilmesi bireyin, öğrencinin kendini geliştirmesinin önünü açmaktadır.